HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Verordeningen en beleidsstukken  |  Algemeen  |  Beleidsnota Demografische Effect Rapportage

Beleidsnota Demografische Effect Rapportage

In 2011 is een Demografische Effect Rapportage opgesteld. In deze nota is beoordeeld wat de bevolkingsontwikkeling (met name vergrijzing) op de lange termijn voor effecten gaat hebben op de gemeentelijke beleidsvelden. Op sommige beleidsvelden hebben de bevolkingsveranderingen geen effect en op sommige beleidsvelden kan er zeer veel effect gaan ontstaan en is het nodig om daarop alvast voor te sorteren en beleid aan te passen.

Het College heeft deze nota vastgesteld en de raad daarover geïnformeerd. Op 22 november 2011 heeft de gemeenteraad gesproken over de Nota DER. Deze schaart zich achter hetgeen in de Nota DER is gesteld.