HOME  |  In de gemeente  |  Bekendmakingen  |  Ruimtelijke plannen  |  Ontwerpbestemmingsplan ‘Parapluplan gemeente Aalten’ (vermindering wooncapaciteit, parkeernormen en shishabar)

Ontwerpbestemmingsplan ‘Parapluplan gemeente Aalten’ (vermindering wooncapaciteit, parkeernormen en shishabar)

Dit item is verlopen op 02-03-2020.

Met ingang van woensdag 23 mei 2018 ligt gedurende zes weken het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Parapluplan gemeente Aalten’ ter inzage.

Inhoud van het plan

Het bestemmingsplan geldt als een aanvulling op de geldende bestemmingsplannen en voorziet in de volgende maatregelen:

  1. De planologische capaciteit voor woningbouw wordt afgestemd op de behoefte, zoals opgenomen in de woningbouwplanning;
  2. De opname van parkeernormen in het bestemmingsplan, omdat de grondslag in gemeentelijke bouwverordeningen komt te vervallen;
  3. Het aanmerken van een shishabar en/of daarmee vergelijkbare lokaliteit als een verboden gebruik.

Inzien

Het bestemmingsplan is te bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl (plan-ID: NL.IMRO.0197.BP00094-ON01) of door op onderstaande link te klikken.  U kunt het plan en het ontwerp van het besluit tijdens openingstijden inzien in het gemeentekantoor (Hofstraat 8 Aalten).

Zienswijze op het ontwerp van het bestemmingsplan

Tijdens de termijn van de terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zijn zienswijze over het ontwerp naar voren brengen bij de gemeenteraad.

Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar de gemeenteraad, postbus 119, 7120 AC Aalten, onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan ‘Parapluplan gemeente Aalten’. Zie procedures – uitgebreide procedures.

Informatie

Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak om mondeling een zienswijze in te dienen, kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum, via telefoonnummer (0543) 49 33 33.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie