HOME  |  In de gemeente  |  Nieuwsberichten  |  Nieuwjaarsbrief van uw burgemeester

Nieuwjaarsbrief van uw burgemeester

Dit item is verlopen op 28-01-2022.

Het jaar 2021 ligt alweer achter ons. Voor velen een zwaar jaar, verdrietig, bezorgd, angstig, soms zelfs wanhopig en opstandig en in ieder geval vermoeiend. U weet het, ik vertel u niks nieuws, u was erbij, was deel van de geschiedenis. Ik moest denken aan deze al 1700 jaar oude tekst van Augustinus:

"Het zijn slechte tijden, Het zijn moeilijke tijden, dat zeggen de mensen tenminste. Laten we liever goed leven dan worden de tijden vanzelf goed. Wij zijn de tijden, zoals wij zijn, zo zijn de tijden.Waarom teleurgesteld zijn? Waarom mopperen? De wereld is slecht, ja zeker slecht. Wat is er dan zo slecht aan de wereld? Want de hemel, de aarde en het water zijn niet slecht en alles wat daarin is: de vissen, de vogels en de bomen ook niet, al die dingen zijn goed. Laten we dan liever goed leven, dan worden de tijden ook vanzelf goed want wij zijn de tijden zoals wij zijn, zijn de tijden."

Een ontnuchterende tekst, vind ik, er wordt ons een spiegel voorgehouden. Ja, er is heel veel onrecht en ellende in deze wereld en ook onze gemeenschap krijgt zijn deel maar we zijn er zelf bij, we doen het (deels) onszelf en elkaar aan. Het slot is hoopgevend, een oproep om zelf de goede dingen te doen voor elkaar en voor onszelf. Mag ik dat mee geven als mijn nieuwjaarsboodschap? Laten we zorgvuldig en zorgzaam met elkaar om gaan, het goede met elkaar voor hebben, elkaar vertrouwen geven en elkaar daartoe uitdagen. Dan kunnen we hoopvol 2022 ingaan.

Het jaar 2022

2022 wordt voor de gemeente ook los van corona een bijzonder jaar want op 14, 15 en 16 maart wordt u uitgedaagd om uw verantwoordelijkheid als burger van deze gemeente te nemen en weer eenentwintig leden van de gemeenteraad te kiezen. Mensen aan wie we het gemeentebestuur toevertrouwen, die bij besluiten vaak tegenstrijdige belangen tegen elkaar moeten afwegen. Bijvoorbeeld hoe we de ruimte om ons heen gebruiken. Natuur, agrarisch gebruik, woningbouw, bedrijfsterrein, wegen, wat moet er komen en hoe weeg je daarbij economie, milieu, natuur en gezondheid? Zij bepalen hoe we de €65.000.000 die we ter beschikking hebben verdelen. Willen we meer doen dan zal er ergens op bezuinigd moeten worden of zullen inkomsten omhoog moeten. Een uur thuiszorg erbij voor duizend mensen afwegen tegen het tarief voor het ophalen van uw huisvuil. Duurzamere en mooiere inrichting van straten – Dijkstraat en Beggelderdijk - kost extra geld en dat moet je afwegen tegen geld voor jeugdigen die hulp nodig hebben of subsidie voor muziekverenigingen.

Een grote verantwoordelijkheid voor de mensen die u in maart kiest en het zou mooi zijn als u uw vertrouwen in hen laat zien door massaal naar de stembus te komen. De laatste keer kwam slechts 59% opdagen, 41% nam niet de moeite om te stemmen. Ik vind dat teleurstellend, vooral voor de mensen die die het aandurven om die verantwoordelijkheid op zich te nemen. Ik heb me als doel gesteld om de opkomst naar 65% op te trekken. Een illusie? Ik weet het niet, in mijn vele contacten met burgers in allerlei hoedanigheden hoor ik toch vrijwel altijd grote tevredenheid over de plek waar we wonen. Het is hier goed leven, velen willen van hun leven niet meer weg en dat snap ik. Dus daarom alvast mijn dringende oproep om te gaan stemmen, het is een grote steun in de rug van de raadsleden als ze een ruime meerderheid van de inwoners kunnen vertegenwoordigen.

Bestuursperiode 2018-2022

Aan het eind van deze bestuursperiode wil ik ook terugblikken. Het is voor de gemeente Aalten een goede periode geweest. De raad die u koos bestond uit zestien mannen en wel vijf vrouwen, meer dan ooit. Ze zaten er namens CDA (6), Gemeentebelangen (5), Progressieve Partij (3), VVD (3), D66 (2), ChristenUnie (1) en HMV (1). Als enige in de Achterhoek koos de raad ervoor om eerst samen een zogenaamd Raadsprogramma op te stellen. Een soort agenda voor deze periode, een opdracht op hoofdlijnen aan het toen nog te vormen college van burgemeester en wethouders. Dat gaf veel positieve energie, samen werken aan onze gemeente. Er zijn echt verschillen tussen de partijen, de een wil meer vaart maken op thema X en dan ander juist op Y, de een doet minder moeilijk over verhoging van lokale belastingen dan de ander, de een kiest wat meer voor de gemeenschap en de ander benadrukt de ruimte voor het individu. Maar als je samen bepaalt wat de uitdagingen zijn en het college als dagelijks bestuur die als opdracht meegeeft dan geeft dat vertrouwen en daarmee rust. Na dat raadsprogramma kwam er een college bestaande uit wethouders van het CDA (1,5), Progressieve Partij (1) en VVD (1). Dat college stelde een uitvoeringsprogramma op – Daadkrachtig, Duurzaam en Dichtbij - dat met enkele door de raad afgedwongen aanpassingen uiteindelijk unaniem werd vastgesteld.

Veel werk verzet

Vanuit die goede onderlinge verhoudingen is er hard gewerkt. Tal van besluiten zijn er genomen en uitgevoerd, ondanks de krappe gemeentefinanciën en de soms verlammende coronacrisis. Vaak ook nog eens met ruime meerderheden. Ik wil er een paar hier noemen. De stijgende kosten binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdzorg waren aanleiding om alle uitgangspunten, werkwijzen en uitgaven goed tegen het licht te houden. Het onderhoud van hulpmiddelen als rolstoelen doen we nu zelf op de Gemeentewerf. Op deze manier is de service veel beter voor de gebruikers tegen gelijke kosten. Duurzaamheid was een onderwerp dat op vele manieren aan de orde kwam. We wezen plekken aan waar in de toekomst zonneparken en windmolens mogen komen, stimuleerden op tal van manieren energiebesparing en scheiden steeds beter onze afvalstromen. De bus tussen Aalten en Bocholt rijdt weer en we onderzoeken de mogelijkheid van een gezamenlijke Duits-Nederlandse brandweerkazerne in DinxperWick. De Achterhoekse samenwerking werd op een hoger niveau gebracht, waarbij niet alleen de zeven gemeenten maar ook de provincie Gelderland, het bedrijfsleven en allerlei organisaties uit de volkshuisvesting, gezondheidszorg en het onderwijs samen gingen werken op een vernieuwende en effectieve manier. Samen wisten we met het kabinet een Regiodeal te sluiten die ons €24.000.000 Haags en Arnhems geld opleverde voor tal van projecten. Woningbouw was ook al zo’n spannend onderwerp deze periode. De trend van een dalende en vergrijzende Achterhoekse bevolking veranderde in een licht groeiende bevolking door immigratie én doordat de gebieden buiten de Randstad extra populair werden. We bouwden de laatste jaren al zeker vijftig woningen per jaar maar besloten dat bouwtempo verder op te schroeven om aan de groeiende vraag te voldoen. We bedachten zelfs een nieuw concept, de Uuthuuskes. Vanouds veel voorkomende criminaliteit als inbraken en overvallen daalt al jaren, maar ondergronds tiert de drugscriminaliteit welig en wordt de samenleving meer en meer ondermijnd. Ook de gemeente werd veel actiever en de noodzaak werd geïllustreerd door een inval door een zwaarbewapend arrestatieteam in Aalten en het ontmantelen van een wietfabriek in Dinxperlo. Met veel partijen gingen we eendrachtig de drugsproblematiek en -overlast van jeugdigen te lijf en mobiliseerden we de samenleving onder andere door 1800 brieven aan ouders te sturen. Met Sportpark Zuid, FC Dinxperlo en DIOS werden stappen gezet om ons sportaanbod toekomstbestendig te maken. De Centrumvisie Dinxperlo werd unaniem vastgesteld en nu uitgewerkt. Ons bedrijfsleven bloeide, Hans Beele realiseerde zijn droom van campus Sealing Valley en SABA bouwt een prachtig nieuw complex. Met daarbij de kanttekening dat met name de horeca en de detailhandel zwaar leed onder de coronacrisis. Met moeite proberen zij hun hoofd boven water te houden. We vierden samen, minder uitbundig dan gepland, maar veelkleurig én met de Duitse buren 75 jaar vrijheid. De gemeente en haar inwoners kregen nominaties en prijzen, denk aan het Heurnse Veld, het dorpshuis IJzerlo, de Sportcaroussel, het Onderduikmuseum, de Beste bestuurder(s) kleine gemeente, de Heimatpreis en nog meer.

Paradijs?

Ik stop, maar ik hoop dat u merkt dat er veel is om dankbaar voor te zijn, dat er hard voor u gewerkt wordt door velen, niet in het minst de 230 medewerkers die we rijk zijn. De gemeente Aalten is zeker het paradijs niet, ik weet het, ik, u, wij maken fouten en er is nog (te) veel te verbeteren. Maar we komen een eind in de richting. En daarom kijk ik met vertrouwen uit naar dit verkiezingsjaar. Doe mee in de samenleving en breng in maart uw stem uit op een kandidaat voor de raad. En zoals Augustinus schreef: “Laten we dan liever goed leven, dan worden de tijden ook vanzelf goed want wij zijn de tijden, zoals wij zijn, zijn de tijden.”

Anton Stapelkamp

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie