HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

U betaalt mee aan de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. U krijgt hiervoor een aanslag afvalstoffenheffing. U bent verplicht om deze afvalstoffenheffing te betalen, ook als u uw afval nooit meegeeft.

Een belasting ter bestrijding van de kosten, die verbonden zijn aan het beheer van huishoudelijke afvalstoffen.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Doel

De afvalstoffenheffing is een gemeentelijke belasting. Het doel van deze belasting is het dekken van de kosten die de gemeente maakt om het afval van huishoudens in te zamelen en te verwerken. U moet daarbij denken aan restafval, gft-afval, klein chemisch afval, glas, oud papier en textiel.

Verplichte betaling

De gemeente heeft het recht deze belasting op te leggen aan ieder huishouden dat aan de ophaalroute ligt. Dit houdt in dat ieder huishouden dat de mogelijkheid heeft zijn afval aan de inzameldienst mee te geven afvalstoffenheffing moet betalen. De afvalstoffenheffing bestaat uit een vastrecht en een bedrag per keer dat u een container aan de weg zet. Ook als u uw afval nooit meegeeft, bent u verplicht het vastrecht te betalen.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Als u het niet met de aanslag eens bent, kunt u binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken via het indienen van een bezwaarschrift. Het bezwaarschrift richt u aan de Heffingsambtenaar van de gemeente Aalten, Postbus 119, 7120 AC Aalten.

Let op! Het indienen van een bezwaarschrift schort de betalingsverplichting niet op.

In uw bezwaarschrift dient u minimaal de volgende zaken te vermelden:

 1. De naam en het adres van de belastingplichtige.
 2. De dagtekening van de aanslag.
 3. Een omschrijving van de aanslag waartegen het bezwaar wordt gemaakt.
 4. De reden van het bezwaar (de motivering).

(U kunt in een bezwaarschrift tegen meer dan één aanslag bezwaar maken.)

Wijst de gemeente uw bezwaar af, dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van deze uitspraak beroep aantekenen bij de rechtbank door middel van het indienen van een beroepschrift. Wanneer u tegen de uitspraak op het bezwaarschrift in beroep wilt gaan, worden aan het beroepschrift dezelfde eisen gesteld als aan het bezwaarschrift. Let u er wel op dat u in uw beroepschrift niet de dagtekening en omschrijving van de aanslag geeft, maar de dagtekening en omschrijving van de uitspraak op uw bezwaarschrift.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

De tarieven 2020 zijn:

 • vastrecht, per perceel per belastingjaar € 75,00 en daarnaast
 • per lediging van een container van 240 liter, bestemd voor restafval € 9,00
 • per lediging van een container van 140 liter, bestemd voor restafval € 5,25
 • per aanbieding restafval € 1,50

De tarieven 2019 waren:

 • vastrecht, per perceel per belastingjaar € 75,00 en daarnaast
 • per lediging van een container van 240 liter, bestemd voor restafval € 9,00
 • per lediging van een container van 140 liter, bestemd voor restafval € 5,25
 • per aanbieding restafval € 1,50

U vindt hier informatie over: "Aanvullende info"

Aanvullende info

Belastingverordening en GBA

De hoogte van de aanslag wordt vastgesteld aan de hand van tarieven uit de gemeentelijke verordening. Om te bepalen wie belastingplichtig is op een adres, wordt hiervoor het onderdeel persoonsgegevens van de Gemeentelijke BasisAdministratie (GBA) geraadpleegd. Het is daarom van belang dat u zich altijd en op tijd bij de gemeente laat inschrijven op het adres waar u woont.

U vindt hier informatie over: "Lokale regelgeving"

Lokale regelgeving

 • Verordening afvalstoffenheffing 2020

  Raadpleeg hier de verordening.

 • Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie 2017

  Raadpleeg hier de beleidsregels.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie