HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Budgetsubsidie, algemeen

Budgetsubsidie, algemeen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

De gemeente verstrekt diverse subsidies aan verenigingen/organisaties op het brede sociaal-maatschappelijke terrein. Budgetsubsidies kenmerken zich vooral door:

  • de koppeling aan met name loongebonden kosten bij grotere professionele welzijnsorganisaties; 
  • het structurele meerjarige karakter, eventueel vastgelegd in een budgetovereenkomst.
U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Verplicht standaard aanvraagformulier

Voor de jaarlijkse aanvraag tot verlening en vaststelling van een budgetsubsidie is een standaard aanvraagformulier vastgesteld. Dit formulier treft u  aan onder het kopje Formulieren.

Indienen aanvraagformulier

Het volledig ingevulde én ondertekende formulier, voorzien van de verplicht gestelde bijlagen, moet worden opgestuurd naar:
Gemeente Aalten
Postbus 119
7120 AC Aalten

Indiening- en afhandelingstermijnen

Een aanvraag voor verlening van de budgetsubsidie (begroting) moet vóór 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar door de gemeente zijn ontvangen. Een aanvraag voor vaststelling van de budgetsubsidie (jaarrekening) moet vóór 1 juni van het jaar volgend op het subsidiejaar bij de gemeente binnen zijn.

Formulieren die niet correct of onvolledig zijn ingevuld, worden niet in behandeling genomen. Deze onjuist- of onvolkomenheden worden aan de aanvrager gemeld. De aanvrager wordt daarbij in de gelegenheid gesteld de aanvraag te corrigeren of aan te vullen. De in de Algemene Subsidieverordening Gemeente Aalten 2015 opgenomen behandelingstermijn (13 weken) treedt pas in werking vanaf het moment dat geconstateerd is dat de aanvraag alsnog compleet is.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende info"

Aanvullende info

Op basis van de Subsidiebeleidsregels Welzijn Gemeente Aalten verstrekt de gemeente structurele budgetsubsidies aan een aantal maatschappelijke professionele organisaties. Het betreft hier met name de grotere organisaties, waarbij het overgrote deel van de exploitatiekosten wordt bepaald door loonkosten van professionele beroepskrachten. Budgetsubsidies krijgen een meerjarig perspectief door zoveel mogelijk te werken met budgetsubsidie-overeenkomsten. Het college maakt hierbij met de subsidiënt meerjarige contractuele afspraken over de met inzet van deze subsidiegelden te leveren prestaties en activiteiten c.q. te bereiken beleidsdoelstellingen en -effecten.

Op grond van de Algemene Subsidieverordening Gemeente Aalten 2015 zijn ontvangers van budgetsubsidies verplicht jaarlijks een aanvraag tot verlening en vaststelling van de budgetsubsidie bij de gemeente in te dienen.

Op 17 december 2019 heeft het College van Burgemeester en Wethouders besloten de Subsidiebeleidsregels 2015-2019 ook ingaande het jaar 2020 van toepassing te verklaren. Een voorstel voor nieuwe subsidiebeleidsregels zal pas worden geformuleerd zodra er meer duidelijkheid bestaat over het nieuwe integrale beleidskader op het sociaal domein.

U vindt hier informatie over: "Lokale regelgeving"

Lokale regelgeving

  • Algemene Subsidieverordening gemeente Aalten 2015

    Raadpleeg hier de verordening.

  • Subsidiebeleidsregels welzijn gemeente Aalten 2015-2021

    Raadpleeg hier de beleidsregels.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie