HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Organisatiesubsidie

Organisatiesubsidie

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Op basis van de Subsidiebeleidsregels Welzijn Gemeente Aalten 2015-2018 verstrekt de gemeente organisatiesubsidies aan verenigingen/organisaties op het brede sociaal-maatschappelijke terrein. Alleen verenigingen en organisaties die met naam staan opgenomen in de meerjarige subsidiebeleidsregels komen voor een organisatiesubsidie in aanmerking. Organisatiesubsidies kenmerken zich door het structurele karakter, zijn bestedings- en verantwoordingsvrij en daarom ook in omvang beperkt en per groep van subsidiënten zo uniform mogelijk van aard (basissubsidie).

Op 4 december 2018 heeft het college van Burgemeester en Wethouders besloten de Subsidiebeleidsregels Welzijn Gemeente Aalten 2015-2018 ook nog van toepassing te verklaren voor het jaar 2019. Daarmee vormt 2019 een overgangsjaar naar een nieuwe meerjarige beleidsperiode.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Verplicht standaard aanvraagformulier

Een organisatiesubsidie kan enkel aan het begin en slechts voor de duur van de vastgestelde beleidsperiode aangevraagd worden. Voor dit verzoek tot verlening en gelijktijdige vaststelling van een organisatiesubsidie is een standaard aanvraagformulier vastgesteld. Dit formulier wordt aan alle in de meerjarige subsidiebeleidsregels en het bijbehorende meerjarensubsidieprogramma opgenomen verenigingen/organisaties automatisch toegestuurd.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

Om voor een structureel organisatiesubsidie in aanmerking te komen dient uw organisatie in ieder geval:

  1. rechtspersoonlijkheid te bezitten, dan wel een daarmee vergelijkbaare organisatiegraad aan te kunnen tonen;
  2. maatschappelijke activiteiten te organiseren die de zelfredzaamheid, leefbaarheid en/of de participatie van de Aaltense burgers bevordert binnen één of meerdere van de in de subsidiebeleidsregels beschreven beleidsterreinen;
  3. minimaal al één jaar actief te zijn;
  4. te beschikken over statuten en financiële jaarstukken.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Indienen aanvraagformulier

Het automatisch toegezonden standaardformulier moet volledig ingevuld én ondertekend, voorzien van de verplicht gestelde bijlagen, worden opgestuurd naar:
Gemeente Aalten
Team Welzijn en Onderwijs
Postbus 119
7120 AC Aalten

In de begeleidende brief bij het toegezonden aanvraagformulier staat de termijn genoemd waarbinnen het formulier uiterlijk bij de gemeente moet zijn ingediend. Alleen na het tijdig indienen van een volledig aanvraagformulier incl. bijlagen ontstaat het recht op een organisatiesubsidie. Dit recht geldt dan wel voor de volledige beleidsperiode, mits uw verenigingen of organisatie uiteraard gedurende die periode actief blijft.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende info"

Aanvullende info

Voor de nadere randvoorwaarden voor het aanvragen en verkrijgen van een structurele organisatiesubsidie verwijzen wij u naar de Algemene Subsidieverordening Gemeente Aalten 2015 en de Subsidiebeleidsregels Welzijn Gemeente Aalten (2015-2018).

Als uw vereniging/organisatie nog geen structureel organisatiesubsidie ontvangt?

Als uw vereniging/organisatie nog niet in de meerjarige subsidiebeleidsregels staat opgenomen en daarom ook nog geen organisatiesubsidie ontvangt kunt u gedurende de looptijd van de beleidsregels een startsubsidie aanvragen. Hiervoor dient u het standaard aanvraagformulier voor een projectsubsidie in te dienen (zie product 'projectsubsidie'). Indien uw vereniging/organisatie aan het eind van de lopende beleidsperiode nog steeds actief is , zult u, zolang er geen sprake is van relevante beleidswijzigingen, met ingang van de nieuwe beleidsperiode automatisch opgenomen worden in de subsidiebeleidsregels. Op het voorstel voor nieuwe vierjarige subsidiebeleidsregels kunt u, op basis van de Algemene Inspraakverordening, desgewenst gebruik maken van het inspreekrecht.

U vindt hier informatie over: "Lokale regelgeving"

Lokale regelgeving

  • Subsidiebeleidsregels welzijn gemeente Aalten 2015-2018

    Raadpleeg hier de beleidsregels.

  • Algemene Subsidieverordening gemeente Aalten 2015

    Raadpleeg hier de verordening.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie