HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Organisatiesubsidie

Organisatiesubsidie

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Op basis van de Subsidiebeleidsregels Welzijn Gemeente Aalten verstrekt de gemeente organisatiesubsidies aan verenigingen/organisaties op het brede sociaal-maatschappelijke terrein. Alleen verenigingen en organisaties die met naam staan opgenomen in de meerjarige subsidiebeleidsregels komen voor een organisatiesubsidie in aanmerking. Datzelfde geldt voor verenigingen en organisaties die lopende de werkingsperiode van de subsidiebeleidsregels een startsubsidie hebben ontvangen en in de nieuwe periode nog steeds actief zijn. Organisatiesubsidies kenmerken zich door het structurele karakter, zijn bestedings- en verantwoordingsvrij en daarom ook in omvang beperkt en per groep van subsidiënten zo uniform mogelijk van aard (basissubsidie).

Op 17 december 2019 heeft het College van Burgemeester en Wethouders besloten de Subsidiebeleidsregels 2015-2019 ook ingaande het jaar 2020 van toepassing te verklaren. Een voorstel voor nieuwe subsidiebeleidsregels zal pas worden geformuleerd zodra er meer duidelijkheid bestaat over het nieuwe integrale beleidskader op het sociaal domein.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Verplicht standaard aanvraagformulier

Een organisatiesubsidie kan enkel aan het begin en slechts voor de duur van de vastgestelde beleidsperiode aangevraagd worden. Voor dit verzoek tot verlening en gelijktijdige vaststelling van een organisatiesubsidie is een standaard aanvraagformulier vastgesteld. Dit formulier wordt aan alle in de meerjarige subsidiebeleidsregels en het bijbehorende meerjarige subsidieprogramma opgenomen verenigingen/organisaties automatisch toegestuurd.

Voor het subsidiejaar 2020 is uw eerder ingediende aanvraag voor een organisatiesubsidie (of startsubsidie) nog van toepassing verklaard.

Omdat de daarin verstrekte gegevens inmiddels echter wel (maximaal) al vijf jaar oud zijn is de kans groot dat u voor het verkrijgen van de organisatiesubsidie voor het subsidiejaar 2021 gevraagd zal worden een nieuw aanvraagformulier in te vullen. Op deze wijze kan de gemeente weer beschikken over uw actuele gegevens. Dit aanvraagformulier krijgt uw vereniging of  organisatie, als u nu al een organisatiesubsidie ontvangt, in de loop van dit jaar automatisch toegestuurd.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

Om voor een structureel organisatiesubsidie in aanmerking te komen dient uw organisatie in ieder geval:

  1. rechtspersoonlijkheid te bezitten, dan wel een daarmee vergelijkbare organisatiegraad aan te kunnen tonen;
  2. maatschappelijke activiteiten te organiseren die de zelfredzaamheid, leefbaarheid en/of de participatie van de Aaltense burgers bevordert binnen één of meerdere van de in de subsidiebeleidsregels beschreven beleidsterreinen;
  3. minimaal al één jaar actief te zijn;
  4. te beschikken over statuten en financiële jaarstukken.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Indienen aanvraagformulier

Het organisatiesubsidie 2020 is al, op basis van uw eerdere aanvraag, toegekend en uitbetaald. Daarvoor behoeft u dus niets meer te doen.

Voor het subsidiejaar 2021 zal, zoals het zich nu laat aanzien, het automatisch toegezonden standaardformulier weer volledig moeten worden ingevuld én ondertekend, en voorzien van de verplicht gestelde bijlagen, moeten worden opgestuurd naar:
Gemeente Aalten
Postbus 119
7120 AC Aalten

In de begeleidende brief bij het toegezonden aanvraagformulier staat de termijn genoemd waarbinnen het formulier uiterlijk bij de gemeente moet zijn ingediend. Alleen na het tijdig indienen van een volledig aanvraagformulier incl. bijlagen ontstaat het recht op een organisatiesubsidie. Dit recht geldt dan wel voor de volledige beleidsperiode waarin de subsidiebeleidsregels van toepassing zijn verklaard, mits uw verenigingen of organisatie uiteraard gedurende die periode actief blijft.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende info"

Aanvullende info

Voor de nadere randvoorwaarden voor het aanvragen en verkrijgen van een structurele organisatiesubsidie verwijzen wij u naar de Algemene Subsidieverordening Gemeente Aalten 2015 en de Subsidiebeleidsregels Welzijn Gemeente Aalten (2015-2020).

Als uw vereniging/organisatie nog geen structureel organisatiesubsidie ontvangt?

Als uw vereniging/organisatie nog niet in de meerjarige subsidiebeleidsregels staat opgenomen en daarom ook nog geen organisatiesubsidie ontvangt kunt u gedurende de looptijd van de beleidsregels een startsubsidie aanvragen. Hiervoor dient u het standaard aanvraagformulier voor een projectsubsidie in te dienen (zie product 'projectsubsidie'). Indien uw vereniging/organisatie aan het eind van de lopende beleidsperiode nog steeds actief is , zult u, zolang er geen sprake is van relevante beleidswijzigingen, met ingang van de nieuwe beleidsperiode automatisch opgenomen worden in de subsidiebeleidsregels. Op het voorstel voor nieuwe  subsidiebeleidsregels kunt u, op basis van de Algemene Inspraakverordening, desgewenst gebruik maken van het inspreekrecht.

U vindt hier informatie over: "Lokale regelgeving"

Lokale regelgeving

  • Subsidiebeleidsregels welzijn gemeente Aalten 2015-2018

    Raadpleeg hier de beleidsregels.

  • Algemene Subsidieverordening gemeente Aalten 2015

    Raadpleeg hier de verordening.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie