HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Peuteropvang, subsidieregeling voor ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag

Peuteropvang, subsidieregeling voor ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Sedert 1 januari 2018 valt het peuterspeelzaalwerk onder de Wet kinderopvang en is dit peuteropvang geworden. Alle kinderopvangaanbieders in de gemeente Aalten die geregistreerd staan in het Landelijk Register Kinderopvang en voldoen aan de eisen die voor peuteropvang zijn gesteld kunnen vanaf 1 januari 2018 een aanbod peuteropvang doen. Voor ouders betekent dit dat er op meer locaties in de gemeente Aalten peuteropvang is. Ouders hebben de vrije keuze voor organisatie en locatie.

In verband met deze wijziging is per 1 januari 2018 de financiering van de peuteropvang gewijzigd.

Het Rijk neemt via de belastingdienst de financiering van de peuteropvang over voor ouder(s) die in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. U kunt in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag via de belastingdienst indien u en uw eventuele toeslagpartner werkt, studeert, een traject naar werk of een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling volgt.

Indien u niet aan deze voorwaarden voldoet en u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag via de belastingdienst dan kunt u via de kinderopvangorganisatie een beroep doen op een gemeentelijke subsidie.

De gemeente Aalten heeft voor ouder(s) die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag van de belastingdienst de subsidieregeling "Reguliere Peuteropvang voor ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag gemeente Aalten 2018".

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Indien uw peuter gebruik maakt van peuteropvang bij een in het Landelijk Register Kinderopvang geregistreerde kinderopvangaanbieder in de gemeente Aalten en u niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag kunt u een beroep doen op een gemeentelijke subsidie.

De gemeente Aalten heeft voor ouder(s) die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag van de belastingdienst de subsidieregeling "Reguliere peuteropvang voor ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag gemeente Aalten 2018" vastgesteld.  Op basis van deze regeling kunt u een tegemoetkoming krijgen in de opvangkosten voor reguliere peuteropvang voor uw kind zolang deze tussen de 2 en 4 jaar oud is en nog niet naar het basisonderwijs gaat.

Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag kunnen in aanmerking komen voor de inkomensafhankelijke bijdrage van de gemeente voor maximaal 6 uur reuguliere peuteropvang per week gedurende maximaal 40 weken per jaar. Deze bijdrage compenseert feitelijk de voor u niet van toepassing zijnde kinderopvangtoeslag. Uw kinderopvangorganisatie vraagt deze gemeentelijke bijdrage aan en ontvangt deze ook. U betaalt slechts het overblijvende netto deel van de kosten. U moet hiervoor wel aantonen dat u ouder bent van een in de gemeente Aalten ingeschreven peuter tussen de 2 en 4 jaar en tevens dat u niet in aanmerking komt voor de kinderopvangtoeslag. Neemt u meer uren reguliere peuteropvang af dan zijn de kosten hiervan voor uw eigen rekening.

De gemeente houdt voor de reguliere peuteropvang hierbij het maximale uurtarief aan, zoals jaarlijks (voor de kinderopvangtoeslagtabel) vastgesteld door de Belastingdienst. De diverse kinderdagopvangorganisaties hebben voor de reguliere peuteropvang echter een vrij tarievenbeleid.  Het is dus mogelijk dat het uurtarief hoger ligt dan het maximale uurtarief volgens de kinderopvangtoeslagtabel. Betaalt u meer dan het maximale uurtarief? Dan betaalt u het verschil zelf. Laat u zich hierover goed door de kinderopvangorganisatie informeren.

Om vast te stellen of u voor een gemeentelijke subsidiering in aanmerking komt moet u bij de kinderopvangorganisatie, waarmee u een overeenkomst sluit, het formulier "Ouderverklaring geen recht op kinderopvangtoeslag gemeente Aalten" overleggen waamee u naar waarheid aangeeft niet in aanmerking te kunnen komen voor de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst.

Het formulier "Ouderverklaring geen recht op kinderopvangtoeslag gemeente Aalten" vindt u bij 'openbare documenten' en kunt u indienen bij uw kinderopvangorganisatie.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Indien uw kind gebruik maakt van reguliere peuteropvang en u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst dan kunt u in aanmerking komen voor een gemeentelijke subsidie. Hiervoor dient de ouderverklaring (zie kopje 'openbare documenten') met inkomensgegevens bij uw kinderopvangorganisatie te worden ingediend. Via deze ouderverklaring verklaart u geen recht op kindeopvangtoeslag te hebben danwel een beperkt recht.

Ouderverklaring geen recht op kinderopvangtoeslag

Om vast te stellen dat u voor een gemeentelijke subsidiering in aanmerking komt moet u bij de kinderdagopvangorganisatie, waarmee u een overereenkomst sluit, een schriftelijke ouderverklaring overleggen, waarmee u, naar waarheid aangeeft niet in aanmerking te kunnen komen voor de kinderopvang toeslag van de Belastingdienst.

De ouderverklaring beperkt recht op kinderopvangtoeslag

Er kan een situatie bestaan waardoor u (en uw eventuele toeslagpartner) wel recht op kinderopvangtoeslag heeft (hebben), maar dit voor slechts een zeer beperkt aantal uren geldt (de minst werkende ouder werkt bijvoorbeeld via een oproepcontract op jaarbasis gemiddeld slechts 2 uur per week). U zou dan door het volgen van een peuteropvangprogramma de resterende uren volledig zelf moeten betalen. Om een peuterprogramma van 6 uur voor iedereen financieel bereikbaar te houden, kunt u via de ouderverklaring een gemeentelijke tegemoetkoming vragen voor het verschil in uren (tot maximaal 6 uur) die niet voor kinderopvangtoeslag in aanmerking komen. Van u wordt in dit kader wel verwacht dat u de kinderopvangtoeslag die u wel ontvangt inzet voor uw bekostiging van deze peuteropvang.

U vindt hier informatie over: "Lokale regelgeving"

Lokale regelgeving

  • Subsidieregeling reguliere peuteropvang voor ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag

    Raadpleeg hier de subsidieregeling.

U vindt hier informatie over: "Openb. documenten"

Openb. documenten

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie