HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Standplaats aanvragen

Standplaats aanvragen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Wilt u goederen of etenswaren verkopen vanuit een kraam of wagen, zoals een viskraam, een bloemenstalletje of een ijskraam (anders dan een weekmarkt)? Dan vraagt u een standplaatsvergunning aan bij de gemeente. U mag dan met uw kraam op een openbare plek in de open lucht staan. Bijvoorbeeld op of aan de openbare weg. De vergunning is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

Het hiervoor bestemde aanvraagformulier kunt u vinden onder het kopje 'Formulieren'.

Weekmarkt

Voor het innemen van een standplaats op een (week)markt gelden andere regels.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De regels voor een standplaatsvergunning zijn vastgelegd in de gemeentelijke Algemene plaatselijke verordening. De gemeente moet ook zorgen voor handhaving van de openbare orde. Op grond hiervan kan de gemeente een standplaatsvergunning weigeren.

De gemeente kan weigeren de vergunning af te geven om de volgende redenen:

  • de openbare orde
  • de openbare veiligheid
  • de volksgezondheid
  • de bescherming van het milieu
  • de bescherming van het uiterlijk aanzien van de gemeente
  • in strijd met het bestemmingsplan
  • bescherming van een redelijk voorzieningenniveau in de gemeente ten behoeve van de consument

Vraagt u een standplaatsvergunning aan, dan moet u ook voldoen aan de eisen uit andere wetten. Zo stelt de Wet milieubeheer regels om hinder en overlast te voorkomen. De Warenwet waarborgt de hygiëne van de aangeboden goederen.

Ook als u een standplaats inneemt op een terrein dat niet in eigendom is van de gemeente, maar wel voor het publiek toegankelijk is, hebt u een vergunning nodig. Ook dan moet u voldoen aan het geldende bestemmingsplan.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

1. U moet een aanvraag indienen voor een standplaatsvergunning. Het aanvraagformulier kunt u vinden bij het onderdeel 'Formulieren'.

2. U heeft een situatietekening nodig.

3. U heeft een schriftelijke, gedateerde en ondertekende verklaring van toestemming van de grondeigenaar nodig, waarin de dag(en) en de tijdstip(pen) van het gebruik van de standplaats vermeld staan.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

1. U dient de standplaatsvergunning schriftelijk bij de gemeente aan te vragen. Het hiervoor bestemde formulier kunt u vinden bij het onderdeel 'Formulieren'.

2. U dient een situatietekening toe te sturen aan het team POJZ van de gemeente Aalten.

3. U dient een schriftelijke, gedateerde en ondertekende verklaring van toestemming van de grondeigenaar te overleggen waarin de dag(en) en de tijdstip(pen) van het gebruik van de standplaats vermeld staan. U kunt deze verklaring eveneens toezenden aan het team POJZ van de gemeente Aalten.

Aan een standplaatsvergunning zijn legeskosten verbonden. Daarnaast vraagt de gemeente een vergoeding voor het gebruik van openbare ruimte (parkeerplaats, stoep enzovoort).

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Tarief 2020:

Voor het gebruik van gemeentegrond wordt een huurovereenkomst gemaakt, waaraan kosten verbonden zijn. Deze bedragen € 7,50 per dagdeel.

De kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een standplaatsvergunning bedragen € 12,65.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende info"

Aanvullende info

Is de gemeente niet de eigenaar van de grond waar u uw standplaats wilt? Dan hebt u ook toestemming nodig van de grondeigenaar. Ook moet u voor het innemen van een standplaats altijd voldoen aan het geldende bestemmingsplan.

Een standplaatsvergunning is iets anders dan een marktplaatsvergunning. Een marktplaatsvergunning hebt u nodig als u een plaats wilt op een weekmarkt of jaarmarkt. In de gemeente Aalten is geen ventvergunning nodig als u goederen verkoopt op straat of huis-aan-huis. Venten betekent dat u uw goederen steeds op een andere plek verkoopt.

U vindt hier informatie over: "Lokale regelgeving"

Lokale regelgeving

  • Verordening leges 2020

    Raadpleeg hier de verordening.

U vindt hier informatie over: "Formulieren"

Formulieren

Via onderstaande link kunt u de vergunning aanvragen. Een aanvraag voor een standplaatsvergunning is pas compleet ingediend als behalve het aanvraagformulier ook een situatietekening en, indien nodig, een schriftelijke toestemming van de grondeigenaar aan het team POJZ is toegezonden.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie