HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Tijdelijke regeling verwijdering asbest en/of sloop bebouwing landelijk gebied

Tijdelijke regeling verwijdering asbest en/of sloop bebouwing landelijk gebied

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Gemeente Aalten heeft een tijdelijke subsidieregeling om het verwijderen van asbestdaken en/of sloop van leegstaande panden in het landelijke gebied te stimuleren. In het landelijk gebied van onze gemeente ligt circa 27 ha asbestdaken op (voormalige) agrarische stallen, schuren en bijgebouwen. Vanaf 1 januari 2024 geldt een landelijk verbod op asbestdaken. Dit verbod betekent dat u als eigenaar voor deze datum de asbestdaken moet laten verwijderen. Uw verzekering kan mogelijk bebouwing met asbestdaken niet meer in de dekking meenemen. In het landelijk gebied zien we een toename van leegstaande stallen, schuren en bijgebouwen. De landschappelijke kwaliteit van het buitengebied komt onder druk te staan door verpaupering van leegstaande gebouwen en risico’s van ongewenst gebruik van deze panden. Om dit tegen te gaan, willen we sloop van deze gebouwen stimuleren. Deze regeling kan u helpen om de stap naar sloop te zetten. Voor de uitvoering van deze regeling heeft de gemeenteraad € 100.000 beschikbaar gesteld. Dit is tevens het subsidieplafond. Alle eigenaren, particulieren en (agrarisch) ondernemers, die gebouwen bezitten in het landelijk gebied, kunnen vanaf 14 maart tot en met 31 juli 2018 een aanvraag indienen.

Vergoeding

De maximale bijdrage van de gemeente is € 10.000 per adres (sloopperceel).
De legeskosten worden vergoed tot een maximum van € 5.000 per adres.
De kosten voor noodzakelijke onderzoeken blijven wel voor uw rekening.

Voor het verwijderen van asbestdaken heeft de Rijksdienst voor Ondernemen (RVO) een subsidieregeling. De bijdrage van RVO is € 4.50 per m2 met een maximum van € 25.000 per adres. Alleen wanneer u gebruik maakt van de subsidieregeling van RVO kunt u een aanvullende bijdrage van de gemeente voor het verwijderen van asbestdaken aanvragen. De voorwaarden van RVO zijn van toepassing en zijn toegevoegd aan het aanvraagformulier.
Kijk op www.RVO.nl voor de subsidieregeling en de meest gestelde vragen.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Vanaf 14 maart tot en met 31 juli 2018 kunt u een aanvraag indienen voor een subsidiebijdrage voor het verwijderen van asbestdaken en/of sloop van bebouwing. De aanvragen worden behandeld op volgorde van de ontvangstdatum.
Wanneer het vastgestelde subsidieplafond vóór 31 juli 2018 is bereikt, worden daarop volgende aanvragen afgewezen. Deze aanvragen worden, op volgorde van ontvangst, bewaard in afwachting van nadere besluitvorming over beschikbaarstelling van budget door de gemeenteraad.

De procedure is als volgt:

Stap 1: Aanvraag

U vult het aanvraagformulier in en stuurt het naar de gemeente Aalten. Alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren worden in behandeling genomen. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van uw ingediende aanvraag met de datum van ontvangst. Wanneer uw aanvraag onvolledig is nemen wij contact met u op, en stellen u in de gelegenheid de aanvraag aan te vullen.

Stap 2: Beoordeling aanvraag

Wij beoordelen uw aanvraag. Indien deze volledig is, wordt de aanvraag in behandeling genomen.
Er wordt een overeenkomst opgesteld door de gemeente, waarin wij in overleg met u de afspraken betreffende uw aanvraag vastleggen.
De overeenkomst maakt deel uit van de subsidiebeschikking en zal door beide partijen ondertekend moeten worden. Het besluit tot subsidiebeschikking is 8 weken na het in behandeling nemen van de aanvraag. Een beslissing op de aanvraag kan door het college worden verlengd tot 12 weken.

Stap 3: Uitvoering

Na vaststelling van het besluit tot subsidieverlening kunt u de werkzaamheden uitvoeren.

Stap 4: Subsidievaststelling

De aanvraag tot subsidievaststelling (het uitbetalingsformulier) inclusief de facturen en betaalbewijzen moet u binnen 3 maanden na uitvoering van de werkzaamheden indienen.

Stap 5: Betaling

Wij controleren uw aanvraag tot vaststelling van de subsidie. Wanneer deze correct en volledig is gaan wij over tot vaststelling van het besluit tot subsidievaststelling en betaling binnen 8 weken. De termijn voor het nemen van een beslissing op de aanvraag kan door het college worden verlengd tot 12 weken.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Hiernaast vindt u het pdf formulier, dat u ingevuld en ondertekend kunt indienen.

Dit kan via mail aan:  gemeente@aalten.nl

Of per post aan:

Gemeente Aalten
Afdeling Bestuur en Openbare Ruimte, team Beheer Openbare Ruimte
Postbus 119
7120 AC AALTEN

Stuur bij uw aanvraag de volgende bijlagen mee:

  • Offerte Sloop
  • Plattegrondtekening of (lucht)foto van exacte locatie van te slopen gebouw(en) en aanduiding asbestdak(en)


Privacy
Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen en in behandeling nemen van uw aanvraag.

U vindt hier informatie over: "Lokale regelgeving"

Lokale regelgeving

  • Tijdelijke stimuleringsregeling verwijdering asbest en/of sloop van overtollige bebouwing in het landelijk gebied van gemeente Aalten 2018

    Raadpleeg hier de stimuleringsregeling.

  • Algemene Subsidieverordening gemeente Aalten 2015

    Raadpleeg hier de verordening.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie