HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Waardevolle bomen, subsidie

Waardevolle bomen, subsidie

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Het Bomenfonds van de gemeente Aalten draagt bij aan onderhoud en onderzoek van bomen die geregistreerd staan op de Waardevolle bomenlijst gemeente Aalten en in eigendom zijn van particulieren. De subsidie is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten van onderhoud en bij probleemsituaties. Het gaat om bodemonderzoek en -verbetering en om bovengrondse werkzaamheden zoals kroonsnoei en kroonverankering.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Hoogte van de bijdrage en aard van werkzaamheden

 • Jaarlijks bepaalt de gemeenteraad of het Bomenfonds wordt gevuld en met welk bedrag. Er wordt alleen subsidie verleend indien het Bomenfonds voldoende middelen bevat. Op is op.
 • Het gemeentelijke Bomenfonds keert tot maximaal 75% van de werkelijk gemaakte kosten uit, echter de maximale bijdrage wordt nooit hoger dan het vooraf toegekende bedrag. De hoogte van de bijdrage wordt bij de toezegging meegedeeld.
 • De bijdrage is inclusief verschuldigde BTW.
 • De bijdrage is een tegemoetkoming in de onderhoudskosten zoals: onderzoek naar kwaliteit van de boom en groeiplaats, structurele verbetering en bescherming van de groeiplaats, kroonsnoei en kroonverankering, dit ter beoordeling van de bevoegd ambtenaar van de gemeente.
 • Alle ingrepen aan de boom moeten gericht zijn op het handhaven van het waardevolle karakter van de boom.

Algemene verplichtingen, verbonden aan het verlenen van een bijdrage

 • Werkzaamheden waarvoor een bijdrage is toegekend, dienen binnen één jaar na datum van toezegging te worden uitgevoerd. De start van de werkzaamheden dient uiterlijk één week voor aanvang van de werkzaamheden aan de gemeente te worden doorgegeven.
 • Wanneer de werkzaamheden niet overeenkomstig de toezegging (kunnen) worden uitgevoerd, moet dit onmiddellijk schriftelijk gemeld worden aan de contactpersoon van de gemeente. De contactgegevens staan in de toekenningsbrief vermeld.
 • Alle werkzaamheden aan waardevolle bomen dienen door een deskundige boomverzorger (minimaal in bezit van certificaat European Tree Worker) te worden uitgevoerd. De landelijke Bomenstichting houdt een lijst bij met enige boomverzorgers die eventueel deze werkzaamheden voor u kunnen uitvoeren (zie www.bomenstichting.nl). Deze lijst is vanzelfsprekend niet compleet.

Algemene voorwaarden voor de aanvrager van een bijdrage

 • Het is de aanvrager bekend dat de indiening van het aanvraagformulier geen recht geeft op een bijdrage.
 • De aanvrager verklaart dat met de werkzaamheden nog geen aanvang is gemaakt. De aanvrager is ermee bekend dat de bijdrage niet wordt toegekend indien met de werkzaamheden een aanvang is gemaakt voordat over deze aanvraag is beslist.
 • Wanneer blijkt dat werkzaamheden waarvoor een bijdrage is toegekend, onvoldoende zijn uitgevoerd, heeft de gemeente het recht de toekenning in te trekken.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Aanvraagprocedure voor verkrijgen subsidie

 • Controleer of de boom op de gemeentelijke Waardevolle bomenlijst staat geregistreerd. Neem hiervoor contact op met de gemeente.
 • De eigenaar of gemachtigde stuurt het volledig ingevulde ‘Aanvraagformulier subsidie Bomenfonds’ in, vergezeld van een kopie van de offerte van een deskundig boomverzorger die het werk gaat uitvoeren.
 • Het aanvraagformulier voor subsidie kan maar voor één perceel/object tegelijk worden gebruikt.
 • Na binnenkomst ontvangt u een ontvangstbevestiging van uw aanvraag.
 • Subsidieaanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld totdat het vastgestelde subsidieplafond is bereikt.
 • De gemeente beoordeelt uw aanvraagformulier voor een onderhoudsbijdrage uit het gemeentelijke bomenfonds.
 • Het is mogelijk dat medewerkers van de gemeente met u een afspraak maken om de betreffende boom en de voorgestelde maatregelen ter plaatse te beoordelen.
 • U ontvangt binnen 6 weken een toezegging dan wel een afwijzing.
 • Bij een toezegging wordt ook een zogeheten ‘Eigen Verklaring-formulier’ meegestuurd. Deze vult u in binnen één maand nadat de werkzaamheden zijn voltooid en stuurt u samen met een kopie van de rekening van het uitvoerende bedrijf op naar de gemeente.
 • Na ontvangst van de volledig ingevulde Eigen Verklaring en een kopie van de rekening vindt controle plaats door een bevoegd medewerker van de gemeente. Na goedkeuring wordt de bijdrage zo spoedig mogelijk uitgekeerd. De gemeente verstrekt geen voorschot.
U vindt hier informatie over: "Aanvullende info"

Aanvullende info

Wanneer een boom bij de gemeente niet staat geregistreerd en u meent dat betreffende boom toch op de Waardevolle bomenlijst thuishoort, dan kunt u de boom hiervoor alsnog aanmelden. Zie onderdeel 'Direct regelen'.

Criteria voor opname op de Waardevolle bomenlijst gemeente Aalten

Voor registratie als monumentale boom op de Waardevolle Bomenlijst van de gemeente Aalten worden de criteria van de Bomenstichting gebruikt. Een boom moet aan twee voorwaarden voldoen om opgenomen te kunnen worden in het landelijkregister en als monumentale boom op de lijst van de gemeente Aalten:

 1. De leeftijd van de boom is minimaal 80 jaar
  • Een uitzondering kan gemaakt worden voor bv. een herdenkingsboom of een boom met een grote dendrologische waarde. De bomen mogen niet in een onherstelbare slechte conditie verkeren (d.w.z. de bomen moeten in beginsel weer in een redelijke conditie zijn te brengen), volledig verval van de boom mag niet binnen tien jaar te verwachten zijn.
 2. De boom heeft ten minste één van de volgende specifieke kenmerken:
  • Beeldbepalend: De boom is door zijn leeftijd en verschijning onvervangbaar voor het karakter van de omgeving en van landelijk belang.
  • Cultuurhistorische waarde:
   • Herdenkingsboom: geplant ter gelegenheid van een belangrijke gebeurtenis (bijvoorbeeld geboorte, huwelijk van een prins of prinses).
   • Markeringsboom: geplant ter markering, zoals grensbomen in het agrarisch gebied, of bakenbomen langs de rivieren.
   • Kruis / kapelboom: geplant naast een kapel of kruisbeeld om de locatie te benadrukken.
   • Bijzondere snoeivorm: bijvoorbeeld kunstsnoeivorm, tweestammig.
 3. Dendrologische waarde: De boom is van een zeldzame soort of variëteit. Of een bijzondere groeivorm als gevolg van natuurlijke oorzaken bijvoorbeeld tweestammig, meerstammig.
 4. Natuurwaarde: De boom heeft betekenis doordat er zeldzame planten of dieren in leven.
 5. Zeldzaamheid: De boom is de dikste, oudste of hoogste in de gemeente, regio of provincie.

Criteria voor registratie bijzondere bomen

Voor registratie als bijzondere boom op de Waardevolle Bomenlijst van de gemeente Aalten worden de onderstaande criteria gebruikt. Deze criteria vertonen enige overeenkomst met de lijst van de Bomenstichting, maar is daar niet op gebaseerd. De aanpassingen zijn toegespitst op gemeentelijke situaties.

De basiscriteria m.b.t. registratie zijn:

 • De geschatte leeftijd moet aanmerkelijk hoger zijn dan die van de bomen in de omgeving en de boom is bij voorkeur minstens 50 jaar oud (geldt niet voor gedenkbomen, cultuurhistorisch waardevolle elementen en bomen die deel uitmaken van de hoofdgroenstructuur)
 • De boom moet niet in een onomkeerbare slechte conditie verkeren; volledig verval van de boom is niet binnen 10 jaar te verwachten.
 • De boom heeft een zodanige habitus dat deze karakteristiek is voor de soort of kan zich tot deze karakteristieke habitus ontwikkelen.

Daarnaast zijn er nog specifieke criteria: 

 1. Met betrekking tot de ruimtelijke betekenis:
  • de boom is bepalend voor het karakter van de omgeving;
  • de boom vormt een onderdeel van een geheel intact zijnde boomgroep of uniforme laanbeplanting die een karakteristieke structuur in de stad of landschap zichtbaar maakt;
  • de boom is herkennings- / oriëntatiepunt;
  • Boom heeft de mogelijkheid om tot een monumentale boom uit te groeien.
 2. Met betrekking tot de monumentale/bijzondere waarde:
  • de boom is van een in Aalten zeldzame soort, type of hoge leeftijdsklasse;
  • de boom vormt onderdeel van een monumentale omgeving (monumentennota) of van een cultuurhistorisch waardevol object;
  • de boom is gedenkboom ter gelegenheid van een belangrijke maatschappelijke gebeurtenis.
 3. Met betrekking tot de meer dan normale ecologische betekenis:
  • de boom is onderdeel van een biotoop van (in de omgeving van Aalten) schaars voorkomende planten- of dierensoort;
  • de boom vormt een schakel in de keten van ecologische infrastructuur vormende elementen of neemt in een totaal versteend gebied een positie in die in de ecologische infrastructuur de functie van “stepping stone” kan vervullen.
 4. Overige voorwaarden:
  • de boom heeft dendrologische waarde;
  • de boom is bijzonder door zijn habitus, bijvoorbeeld door uitzonderlijke hoogte, dikte, snoeiwijze en dergelijke.
  • een boom is bijzonder wanneer hij voldoet aan twee basiscriteria en aan één van de specifieke criteria.
U vindt hier informatie over: "Direct regelen"

Direct regelen

Met onderstaand formulier kunt u online een aanvraag doen voor registratie waardevolle bomenlijst.

Aanmeldformulier registratie waardevolle bomenlijst

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie